Thơ xuân không đề – Fedor Sologub

Mượn lời của chị Bí: Một bài thơ xuân ngắn khá dễ thương và lạ lùng giữa các bài thơ dài, đúng niêm luật, nặng trĩu tính triêt lý của Sologub, keke

Bài này mình ngẫu nhiên bị chị Bí ảnh hưởng, cũng chọn thể thơ ba chữ nên có mấy chỗ hơi giống, dù đã cố tránh.


Hoa xuyên tuyết – подснежник

Continue reading