Nghỉ đông – Rubtsov

Phải công nhận là sông, biển với những con tàu chiếm một vị trí lớn trong hồn thơ của Rubtsov

* * *

Николай Рубцов

По холодной осенней реке
Пароход последний плывет,—
Скоро, скоро в глухом городке
Зазимует районный флот.

Я уйду по знакомой тропе
Над родной ледоносной рекой
И в заснеженной русской избе
Зазимую с веселой вдовой.

Зазимую без всяких забот,
Как зимует у пристани флот…

(1969)

* * *

Nicolai Rubtsov

Trên con sông thu lạnh lẽo
Là chiếc tàu thủy cuối cùng –
Chỉ còn có vài ngày nữa
Đội tàu thủy sẽ nghỉ đông

Tôi đi trên con đường quen
Con sông băng giá thân thiết
Vào ngôi nhà Nga phủ tuyết
Nghỉ đông với góa phụ vui

Nghỉ đông không chút bân lòng
Như đội tàu thủy bên sông…

(1969)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s